Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

Toelichting verlofaanvragen

Leerplicht en schoolverlof

 

In de Leerplichtwet staat dat uw kind zijn of haar school moet bezoeken als eronderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven.In een aantal gevallen is er echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er eenbijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aande regels van zo’n uitzondering houden.

 

Verlof in geval van ‘gewichtige omstandigheden’

Onder ‘gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van ouders en/of leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden is het mogelijk vrij te vragen. Hierbij kunt u denken aan:

  • Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tweede t/m derde graad (1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende).
  • 12½ -, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (maximaal 1 dag).
  • 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (maximaal 1 dag).
  • ernstige ziekte van  bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad (periode in overleg met de directeur). Overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad, maximaal 4 dagen. Van bloed- of aanverwanten in de tweede graad, maximaal 2 dagen.
  • Voor andere, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. 

Wanneer wordt een verzoek zeker afgewezen?

 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • vakantie in verband met een gewonnen prijs
 • vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakanties op vakantie te gaan
 • eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers-)drukte
 • verlof voor een kind, omdat de andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.
 •  

  U moet een aanvraag voor verlof in geval van ‘gewichtige omstandigheden’ bij voorkeur 4

  weken van te voren, of als dit niet mogelijk is uiterlijk 2 dagen na het ontstaan van de

  verhindering, inleveren bij de schoolleiding.

   

  Op vakantie onder schooltijd

  Voor vakantie onder schooltijd wordt alleen in uitzonderingsgevallen toestemming gegeven.

  Een uitzondering kan zijn als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan door de

  specifieke aard van het beroep van één van de ouders. In dat geval mag de directeur

  uw kind eenmaal per schooljaar vrijgeven, zodat er toch een gezinsvakantie mogelijk is. Het

  moet gaan om de enige gezinsvakantie in het schooljaar. Bij de aanvraag moet u een

  werkgeversverklaring voegen waaruit de specifieke aard van het beroep van de ouder blijkt.

  Verder is het belangrijk om te weten dat:

  • u de aanvraag minstens 8 weken van tevoren bij de directeur moet indienen
  • de verlofperiode maximaal 10 schooldagen mag beslaan
  • de verlofperiode niet in de eerste 2 weken van het schooljaar mag vallen

  Helaas komt het wel eens voor dat een leerling tijdens de vakantie ziek wordt en daardoor

  pas later op school kan terugkomen. U moet dit dan zo spoedig mogelijk melden aan de

  schoolleiding.

   

  Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

  Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging

  bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt hiervoor dat één dag per verplichting vrij wordt

  gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal

  twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden.

   

  Hoe dient u een aanvraag in?

  Aanvraagformulieren voor verlof buiten schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school. De formulieren liggen in de hal bij de hoofdingang. Bij de directeur levert u de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen in.

  De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Dronten. In de meeste gevallen laat deze zich door de schoolleiding adviseren alvorens een besluit te nemen.

   

  Ongeoorloofd schoolverzuim

  Verlof dat is opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de schoolleiding

  of de leerplichtambtenaar geldt als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht

  dit te melden aan de leerplichtambtenaar, die proces-verbaal op kan maken.

   

  Vragen?

  Voor vragen of meer informatie over leerplicht en schoolverlof kunt u terecht bij de schoolleiding of de leerplichtambtenaar van gemeente Dronten. 0321-388351   • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten

  Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online